Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO fazikids.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
10. DANE OSOBOWE
11. NEWSLETTER
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Załączniki:
Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zwrotu towaru)
Wzór formularza reklamacyjnego


1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.fazikids.pl prowadzony jest przez FIL Jacek Galiński z siedzibą w Warszawie, ul. Przy Bażantarni 13/63, NIP 522-221-30-87, adres poczty elektronicznej: shop@fazikids.pl

1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. W momencie rejestracji w Sklepie Internetowym Usługobiorca podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, poczta, miejscowość, kraj). W przypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca przetwarza dodatkowo nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz REGON.


2.RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,
2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia,
2.1.3. Newsletter.


3.WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Odpłatność:

3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymiobyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.7. Szczegółowe warunki zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych określone są na stronie Sklepu internetowego pod adresem: http://www.fazikids.pl/jak-kupowac.html


4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

4.5. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

4.5.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
4.5.2. Umowę Sprzedaży zawierać mogą jedynie zarejestrowani w Sklepie Internetowym Usługobiorcy.
4.5.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Następnie Sprzedawca weryfikuje Zamówienie po kątem dostępności i w oddzielnej wiadomości informuje o jego przyjęciu do realizacji lub ewentualnej niekompletności. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
4.5.4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, informującej go o przyjęciu Zamówienia do realizacji, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4.6. Zamówienia potwierdzone przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji, są szykowane do wysyłki w dni robocze, w godzinach 10-19.

4.7. Klient ma możliwość składania Zamówień w Sklepie Internetowym 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu.

4.8. Zamówienia złożone przez tego samego Klienta na osobnych Formularzach Zamówień nie podlegają łączeniu.

4.9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

5.SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
5.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
5.1.2.1. Bank: ING.
5.1.2.2. Numer rachunku: 36 1050 1025 1000 0022 8221 7963

5.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Sprzedawcy.

5.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.


6.KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

6.1.1. Przesyłka kurierska,
6.1.2. Przesyłka kurierska pobraniowa.
6.2. Dostawa Produktów dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.3. Dostawy towarów realizowane są w kolejności napływających zamówień, do wyczerpania zapasów. Przy dużej ilości zamówień niektóre artykuły mogą być dostarczone osobną przesyłką w terminie późniejszym. Koszty dostawy naliczane są tylko raz przy dostawie głównej, nawet jeśli zamówienie będzie realizowane w dostawach częściowych.

6.4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

6.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

7.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
7.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fazikids.pl lub też pisemnie na adres: ul. Przy Bażantarni 13/63, 02-793 Warszawa.
7.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin - dostarcza treści o charakterze bezprawnym - po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
7.1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

7.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

8.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

8.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać pisemnie (za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu Internetowego pod adresem: http://www.fazikids.pl/formularz-reklamacyjny.pdf) na adres: FIL Jacek Galiński, ul. Przy Bażantarni 13/63, 02-793 Warszawa.
8.1.2.1. Prawidłowo złożone zawiadomienie o niezgodności towaru z Umową powinno zawierać co najmniej:
Imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon kontaktowy Klienta,
Datę zawarcia Umowy,
Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
Okoliczności uzasadniające reklamację,
Dowód zakupu reklamowanego produktu.
8.1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Przy Bażantarni 13/63, 02-793 Warszawa.
8.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
8.1.5. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sprzedawcy na adres Klienta, wskazany w formularzu reklamacyjnym. W momencie, w którym towaru nie będzie można naprawić ani wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu dwudziestu jeden dni kalendarzowych od daty otrzymania numeru rachunku lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
8.1.6. W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Sprzedawcy na adres Klienta wskazany w formularzu reklamacyjnym.

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@fazikids.pl lub też pisemnie na adres: FIL Jacek Galiński, ul. Przy Bażantarni 13/63, 02-793 Warszawa

8.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
8.3. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:
8.3.1. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować w pierwszej kolejności do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:

9.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Przy Bażantarni 13/63, 02-793 Warszawa z dopiskiem „zwrot e-sklep”.

9.2. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

9.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

9.4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu pieniędzy najpóźniej w ciągu dwudziestu jeden dni kalendarzowych na wskazany przez Konsumenta w Formularzu Zwrotu numer konta bankowego.

9.5. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

9.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt. 9.1 oraz 9.5; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

10. DANE OSOBOWE

10.1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym fazikids.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym fazikids.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego fazikids.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym fazikids.pl), przetwarzane są przez FIL Jacek Galiński z adresem siedziby: ul. Przy Bażantarni 13/63, 02-793 Warszawa (administrator danych).

10.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez fazikids.pl, które wymagają podania danych osobowych. fazikids.pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym fazikids.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 17 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

10.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie od Centrum Wsparcia Klienta.

10.4. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym fazikids.pl tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego fazikids.pl widoczny jest – w zależności od danych podanych podczas rejestracji – nick Klienta lub jego imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również swój adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego fazikids.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, że władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

10.5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

10.6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego fazikids.pl poświęconej polityce prywatności.

11. NEWSLETTER

11.1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego fazikids.pl oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) fazikids.pl i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów fazikids.pl i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).

11.2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

11.3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”) lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

12.2. Zmiana Regulaminu:

12.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
10.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
10.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.4. Rozstrzyganie sporów:

12.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

12.4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl